Krivično pravo

Naša advokatska kancelarija usko je specijalizovana za odbranu lica pred domaćim sudovima u krivičnim postupcima, prekršajnim postupcima, privrednim prestupima, postupcima koji se vode pred nadležnim Javnim tužilaštvima i policijom, kao i u posebnim postupcima na koje se primenjuje Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

U dosadašnjoj praksi naše advokatske kancelarije, mogu se naći pravna zastupanja u gotovo svakom krivičnom delu propisanom Krivičnim zakonikom.

Opis usluge

Ono što je karakteristično za ovu vrstu postupaka, jeste činjenica da je potrebno pripremiti odbranu klijenta i pre zvaničnog otpočinjanja krivičnog postupka, te ukoliko postoje indicije da se protiv određenih lica može pokrenuti krivični postupak, naša kancelarija pred sebe postavlja zadatak da preduzme sve potrebne mere i prikupi sve relevantne dokaze koji se mogu koristiti u uspešnoj odbrani klijenata. Nakon pokretanja krivičnog postupka, naša advokatska kancelarija, osim poznavanja „slova zakona“, u prvi plan postavlja umeće i veštinu naših advokata, a koja se pokazuje prilikom koncipiranja taktike odbrane okrivljenog, obavljanje detaljne analize svih činjenica, okolnosti i raspoloživih dokaza, te brzinu i adekvatnu reakcije na radnje ostalih aktera postupku.

Naša advokatska kancelarija bavi se pružanjem pravne pomoći iz oblasti krivičnog prava, kao što je: