Postupak za priznanje strane sudske odluke

Zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (“Sl. list SFRJ”, br. 43/82 i 72/82 – ispr., “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 – dr. zakon) kao i u bilateralnim ugovorima koji regulišu ovu materiju, propisana je nadležnost i postupak za priznanje i izvršenje stranih odluka. Strana sudska odluka izjednačava se sa odlukom suda Republike Srbije i proizvodi pravno dejstvo u Republici Srbiji, isključivo ako je prizna sud Republike Srbije.

Za priznanje stranih sudskih odluka u Republici Srbiji nadležni su Viši sudovi i Privredni sudovi, u zavisnosti od materije, a članom 92. Zakona, kao jedan od uslova za priznanje, propisana je uzajamnost.

Sa državama sa kojima nije uspostavljena diplomatska uzajamnost, Ministarstvo pravde RS daje objašnjenje o uzajamnosti  na osnovu zakonskih propisa odnosne države kojima je regulisana ova materija, odnosno postojanja faktičke uzajamnosti. U slučaju potrebe potrebno je podneti zahtev ovom ministarstvu za davanje objašnjenja.

Konvencija UN o ostvarivanju alimentacionih potraživanja u inostranstvu propisuje postupak i uslove za priznanje stranih sudskih odluka kojima je utvrđena obaveza izdržavanja.

Centralni organ u Republici Srbiji preko kog se primaju zahtevi za ostvarivanje alimentacionih potraživanja u inostranstvu je Ministarstvo finansija.

Predlagač podnosi zahtev za priznanje strane sudske odluke nadležnom sudu u skladu sa članom 92. Zakona o rešavanju sukoba nadležnosti sa propisima drugih zemalja.

Prema uputstvima koje se nalaze na sajtu Višeg suda u Beogradu, uz svaki potpisani zahtev podnosilac mora predati i sledeće dokumente:

1) Jedan primerak originala strane sudske odluke i dva primerka fotokopije strane sudske odluke čije se priznanje traži;

-stranom sudskom odlukom smatra se i poravnanje zaključeno pred sudom,

-stranom sudskom odlukom smatra se i odluka drugog organa koja je u državi u kojoj je donesena izjednačena sa sudskom odlukom, odnosno sudskim poravnanjem ako se njime regulišu statusni, porodični i imovinski odnosi, odnosno drugi materijalno-pravni odnosi sa međunarodnim elementom.

2) Potvrda nadležnog stranog suda, odnosno drugog organa o pravnosnažnosti strane sudske odluke po pravu države u kojoj je donesena;

3) Original prevoda strane sudske odluke ili odluke drugog organa čije se priznanje traži, a koja je izjednačena sa stranom sudskom odlukom, sačinjenog od strane sudskog tumača za područje Višeg suda u Beogradu sa dva primerka fotokopije prevoda odluke;

4) Uverenje o državljanstvu podnosioca zahteva;

5) Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte/pasoša sa podatkom o mestu rođenja predlagača;

6) Punomoćje za prijem pismena, ukoliko predlagač ima prebivalište ili boravište u inostranstvu.

Takođe, na sajtu Višeg suda u Beogradu postoji i detaljno uputstvo za plaćanje sudskih taksi po odredbama Zakona o sudskim taksama.

Članom 1. Zakona o sudskim taksama  (“Sl. glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018) propisano je da u postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama ovog zakona i Taksene tarife koja je njegov sastavni deo. Tarifni broj 1. pod tačkom (6) obavezuje taksenog obveznika da se za predlog da se prizna odluka stranog suda i za žalbu protiv rešenja po predlogu plaća se taksa u iznosu od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti. Tarifni broj 2. pod tačkom (7) obavezuje taksenog obveznika da se za rešenje o predlogu za priznanje i izvršenje odluke inostranog suda ili arbitraže plaća se taksa od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnost. Član 6. Zakona o sudskim taksama  (“Sl. glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018) predviđa da se takse predviđene Taksenom tarifom plaćaju u sudskim taksenim markama (u kom slučaju je potrebno da se taksene marke prilože uz zahtev) ili u gotovom novcu na račun primaoca.